Rozmowa kwalifikacyjna dla wielu osób jest bardzo stresującym doświadczeniem, szczególnie kiedy należy ją przeprowadzić nie tylko w obcym języku, ale i w innym państwie. Chciałabym każdemu, kto ubiega się o pracę w Niemczech, Szwajcarii lub Austrii trochę to ułatwić 😊 Przygotowałam dla Was przykładową rozmowę kwalifikacyjną po niemiecku. Pytania mogą być zadawane w różny sposób, dlatego podałam różne możliwości pytań i odpowiedzi. Pamiętaj jednak, że o im większe stanowisko się ubiegasz, tym pytania będą dokładniejsze, np. z jakich programów korzystasz, nad jakimi projektami pracowałeś/aś itd.

Powodzenia na rozmowie kwalifikacyjnej! I daj koniecznie znać jak Ci poszło i czy poniższe pytania pojawiły się podczas Twojej rozmowy 😊

1.Wie heißen Sie? – Jak się Pan/Pani nazywa?

– Können Sie sich vorstellen? – Czy może się Pan/Pani przedstawić?

Bitte stellen Sie sich kurz vor. – Proszę się krótko przedstawić.

– Könnten Sie uns etwas über sich selbst erzählen? – Czy może Pan/Pani coś nam o sobie opowiedzieć?

Ich heiße… – Nazywam się…

Mein Name ist… – Nazywam się…

Ich komme aus Polen. – Pochodzę z Polski.

Ich wohne seit einem Monat/einem Jahr/seit zwei Jahren in Deutschland. – Mieszkam od miesiąca/roku/dwóch lat w Niemczech.

Ich bin vor einem Jahr/vor zwei Jahren nach Deutschland umgezogen. – Przeprowadziłam/em się do Niemiec rok temu/dwa lata temu.

Ich bin (im Jahr) 2013 nach Deutschland gekommen. – Przyjechałam/em do Niemiec w 2013 roku.

Ich lerne Deutsch und ich spreche Englisch. – Uczę się niemieckiego i mówię po angielsku.

Ich habe an einem Deutschkurs teilgenommen/Ich habe den Deutschkurs besucht und ich habe die Prüfung B2 bestanden. – Uczęszczałam/em na kurs niemieckiego i zdałam/em egzamin na B2.

Ich suche eine neue interessante Arbeit. – Szukam nowej, ciekawej pracy.

Ich möchte in Vollzeit/Teilzeit arbeiten. – Chciałabym/Chciałbym pracować na pełny etat/na pół etatu.

2. Wo haben Sie schon gearbeitet? – Gdzie już Pan/Pani pracował/a?

– Wo arbeiten Sie? – Gdzie Pan/Pani pracuje?

– Bei welcher Firma arbeiten Sie? – W jakiej firmie pracuje Pan/Pani?

– Sind Sie berufstätig? – Czy jest Pan/Pani czynny zawodowo?

– Was sind Sie von Beruf? – Kim jest Pan/Pani z zawodu?

– Welche Berufserfahrung haben Sie? – Jakie ma Pan/Pani doświadczenie zawodowe?

– Was machen Sie zurzeit? – Co robi Pan/Pani obecnie?

– Arbeiten Sie im Moment? – Czy pracuje Pan/Pani obecnie?

– Erzählen Sie bitte etwas über Ihre Berufserfahrung. – Proszę opowiedzieć mi coś o Pana/Pani doświadczeniu zawodowym.

– Was können Sie uns über Ihre Ausbildung sagen? – Co może Pan/Pani nam powiedzieć o Pani/Pana wykształceniu?

Nach der Schule habe ich/bin ich… . – Po szkole… (czas przeszły)

Ich habe … studiert. – Studiowałam/em … .

Ich habe eine Ausbildung als/zum … gemacht. – Ukończyłem/am szkołę zawodową jako …

Ich habe das Praktikum bei … gemacht/absolviert. – Odbyłam/em praktykę w firmie … .

Im Praktikum bei der Firma … habe ich gelernt, wie/dass… – Podczas praktyki w firmie … nauczyłam/em się, jak/że …

Ich habe für einige Firmen gearbeitet. – Pracowałam/em dla kilku firm.

Ich habe Erfahrung in vielen Bereichen. – Mam doświadczenie w wielu dziedzinach.

Ich lerne auch schnell. – Szybko też się uczę.

Momentan… – Obecnie…

Ich bin … von Beruf. – Jestem … z zawodu.

Ich habe als … gearbeitet. – Pracowałam/em jako …

Ja, ich arbeite als… – Tak, pracuję jako…

Nein, im Moment arbeite ich nicht. – Nie, obecnie nie pracuję.

Ich arbeite schon lange in dem Beruf. – Pracuję już długo w tym zawodzie.

Ich beschäftige mich vor allem mit… – Zajmuję sie przede wszystkim…

Ich habe schon bei… gearbeitet. – Pracowałam/em już w… (NAZWA FIRMY).

Ich habe Pakete sortiert. – Sortowałam/em paczki.

Ich habe im Supermarkt gearbeitet. – Pracowałam/em w supermarkecie.

Aktuell arbeite ich als Lehrer/Fahrer/Krankenschwester. – Obecnie pracuję jako lekarz/kierowca/pielęgniarka.

Ich habe die Erfahrung im Ausland gesammelt. – Doświadczenie zdobyłem/am zagranicą.

Ich habe auch in England gearbeitet. – Pracowałam/em też w Anglii.

Dort, wo ich jetzt arbeite, … – Tam, gdzie teraz pracuję, …

Ich kenne und beherrsche auch wichtige Computerprogramme. – Znam i opanowałam/em też ważne programy komputerowe.

Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass… – Moje doświadczenia pokazały mi, że…

Für mich ist es wichtig, dass… – Dla mnie ważne jest, że…

In meiner jetzigen Tätigkeit als … bin ich … – W mojej obecnej pracy jako … jestem …

Ich möchte gerne als … arbeiten. – Chciałabym/Chciałbym pracować jako…

3. Haben Sie in diesem Jahr einen Urlaub geplant?

– Czy zaplanowała Pani/zaplanował Pan urlop w tym roku?

Ja, ich heirate im Juni und ich brauche einen Urlaub von … bis … . – Tak, biorę ślub w czerwcu i potrzebuję urlopu od … do … .

Ja, wir haben ein Familienfest und ich brauche einen Urlaub von … bis … . – Tak, mamy imprezę rodzinną i potrzebuję urlopu od … do … .

Eigentlich nicht, aber ich habe 2 Kinder und es wäre nett, wenn wir in den Sommerferien etwas zusammen unternehmen können. – Tak właściwie to nie, ale mam 2 dzeci i byłoby miło, gdybyśmy mogli w wakacje coś razem zrobić/przedsięwziąć.

Nein, ich habe keinen Urlaub geplant. – Nie, nie zaplanowałam/em urlopu.

4. Wie viel wollen Sie verdienen? / Was würden Sie gerne verdienen? Was ist Ihre Gehaltsvorstellung? – Ile chciałaby Pani/chciałby Pan zarabiać?

Ich möchte … Euro pro Monat/pro Stunde verdienen. – Chciałbym/Chciałabym zarabiać… Euro miesięcznie/na godzinę.

Meine Gehaltsvorstellung liegt bei … Euro im Jahr. – Chciałbym/Chciałabym zarabiać… Euro rocznie.

5. Können Sie auch manchmal am Wochenende/an Feiertagen arbeiten?

– Czy może Pan/Pani czasem pracować również w weekend/w dni świąteczne?

Ja, ich kann auch manchmal am Wochenende arbeiten. – Tak, mogę czasem pracować w weekend.

Nein, leider nicht. Mein Kind ist dann zu Hause, und ich muss mich um es kümmern. – Niestety nie. Moje dziecko jest wtedy w domu i muszę się nim opiekować.

Nein, leider nicht. Mein Mann/Meine Frau arbeitet am Wochenende und ich muss mit dem Kind zu Hause bleiben. – Niestety nie. Mój mąż/Moja żona pracuje w weekend i muszę zostać z dzieckiem w domu.

6. Wann können Sie mit der Arbeit anfangen/Wann können Sie beginnen?

– Kiedy może Pan/Pani rozpocząć pracę?

Ich kann sofort anfangen/beginnen. – Mogę rozpocząć natychmiast.

Ich muss zuerst die jetzige Arbeit kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. – Muszę najpierw złożyć wypowiedzenie w obecnej pracy. Okres wypowiedzenia to jeden miesiąc.

Ich bin flexibel. Ich kann nächste Woche mit der Arbeit anfangen. – Jestem elastyczny. Mogę zacząć pracę w przyszłym tygodniu.

7. Können Sie auch im Schichtsystem arbeiten/Schichtarbeit machen?

– Czy może też Pan/Pani pracować w systemie zmianowym/na zmiany?

Ja, natürlich. – Tak, oczywiście.

Ich kann leider nicht in der Nacht arbeiten. Ich habe kleine Tochter und nachts muss ich mit ihr zu Hause bleiben. – Niestety nie mogę pracowac w nocy. Mam małą córkę i nocami muszę zostać z nią w domu.

Nein, leider nicht. Ich kann nur arbeiten, wenn mein Kind im Kindergarten ist. – Niestety nie. Mogę pracować tylko wtedy, gdy moje dziecko jest w przedszkolu.

Ich kann nur in der Nacht arbeiten. Ich habe kleine Tochter und ich muss tagsüber zu Hause sein. In der Nacht ist zum Glück mein Mann zu Hause. – Mogę pracować tylko w nocy. Mam małą córkę i w dzień muszę być w domu. W nocy mój mąż jest na szczęście w domu.

8. Können Sie manchmal Überstunden machen?

– Czy może Pan/Pani czasem robić nadgodziny?/pracować w ramach godzin nadliczbowych?

Ja, ich kann manchmal Überstunden machen. – Tak, mogę czasem robić nadgodziny.

Nein, leider nicht. Ich muss pünktlich mein Kind vom Kindergarten abholen. – Niestety nie, muszę punktualnie odbierać moje dziecko z przedszkola.

9. Haben Sie einen Führerschein?

– Czy ma Pan/Pani prawo jazdy?

Ja, ich habe einen Führerschein. – Tak, mam prawo jazdy.

Nein, leider habe ich keinen Führerschein. – Nie, niestety nie mam prawa jazdy.

10. Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? – Co Pan/Pani lubi robić w czasie wolnym?

– Was sind Ihre Hobbys? – Jakie ma Pan/Pani Hobby?

– Wofür interessieren Sie sich? – Czym się Pan/Pani interesuje?

Ich schwimme gerne. – Lubię pływać.

Ich lese Bücher gern. – Lubię czytać książki.

Ich mache Sport. – Uprawiam sport.

Ich reise gerne. – Lubię podróżować.

Ich verbringe Zeit mit meiner Familie/mit meinen Freunden. – Spędzam czas z moją rodziną/moimi przyjaciółmi.

Ich fahre Rad/mit dem Fahrrad. – Jeżdżę rowerem.

Ich lerne Fremdsprachen. – Uczę się języków obcych.

DODATKOWE PYTANIA:

1. Warum haben Sie sich bei uns beworben? – Dlaczego Pan/Pani ubiega się u nas o pracę?

2. Aus welchem Grund wollen Sie Ihren derzeitigen Arbeitgeber verlassen? – Z jakiego powodu chce Pan/Pani opuścić swojego dotychczasowego pracodawcę? / Warum haben Sie gekündigt? – Dlaczego złożyła Pan/Pani wypowiedzenie? / Warum suchen Sie einen neuen Arbeitsplatz? – Dlaczego szuka Pan/Pani nowego miejsca pracy?

3. Was wissen Sie über unser Unternehmen? – Co Pan/Pani wie o naszym przedsiębiorstwie?

4. Was sind Ihre Stärken? – Jakie są Pani/Pana mocne strony?

5. Was sind Ihre Schwächen? – Jakie są Pani/Pana słabe strony?

6. Beschreiben Sie Ihre bisherigen Aufgaben! – Prosze opisać Pani/Pana dotychczasowe zadania!

7. Arbeiten Sie gerne im Team? – Czy chętnie pracuje Pan/Pani w zespole?

8. Wofür sind Sie verantwortlich/zuständig gewesen? – Za co była Pani/był Pan odpowiedzialna/y? 

9. Möchten Sie lieber Vollzeit oder Teilzeit arbeiten? – Wolałby Pan/Wolałaby Pani pracować na pełny etat, czy na pół etatu?

Haben Sie (noch) irgendwelche Fragen? – Czy ma Pan/Pani (jeszcze) jakieś pytania?

– Welchen Arbeitsvertrag bieten Sie an? – Jaką umowę oferuje Pan/Pani?

– Ist es möglich, von zu Hause aus zu arbeiten? – Czy jest możliwa paca z domu?

– Bieten Sie auch Schulungen an? – Czy oferują Państwo szkolenia?

– Werden die Überstunden bezahlt? – Czy nadgodziny są wynagradzane?

Dodaj komentarz