Polityka prywatności danych na Facebooku

Język niemiecki – dla każdego

data publikacji 20.01.2023 r.

Twoje dane osobowe oraz ich ochronę traktujemy bardzo odpowiedzialnie. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy w związku z naszą działalnością na Facebooku.

Dokument, który czytasz jest oparty na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zawsze będziemy informować Cię o zmianach i podawać wersję dokumentu.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem :  patrycjapula93@gmail.com

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem przez nas profilu na Facebooku jest Patrycja Puła Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Patrycja Puła ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Parczewie przy ulicy Wiśniowej 10.

Kogo dotyczy ta polityka?

Ta polityka ma zastosowanie do Ciebie, jeżeli wchodzisz w nami w interakcje na
Facebooku (np. poprzez czat), lubisz lub obserwujesz naszą stronę na Facebooku albo zostawiasz reakcje lub komentarze pod naszymi postami lub komentarzami.

Podstawowe informacje

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (numer wyroku: C-210/16) Facebook (obecnie: Meta Platforms Ireland Limited) jest współadministratorem danych osobowych. Oznacza to, że Facebook współdecyduje z administratorem o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych. Zaznaczamy jednak, że nie mamy wpływu na to, jak Facebook przetwarza Twoje dane. Aby dowiedzieć się więcej na temat prywatności na Facebooku możesz zapoznać się z Polityką danych oraz Informacjami na temat stron na Facebooku. Udostępniając Ci te informacje wypełniamy obowiązki, które nakłada na mnie RODO w przypadku współadministrowania danymi z innym podmiotem.

Poniżej przedstawiamy wersję skróconą Polityki w postaci klauzuli informacyjnej oraz pełną wersję, w której znajdziesz rozwinięcie wszystkich informacji z klauzuli.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie?

CEL
PRZETWARZANIA

ZAKRES DANYCH

PODSTAWA PRAWNA

Odpowiedź na
Twoją wiadomość/komentarz

Imię i nazwisko;

Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści wiadomości.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację uzasadnionego interesu, administratora danych (zapewnienie komunikacji).

Wypełnianie
obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych (np. obowiązek tworzenia
rejestrów i ewidencji)

Zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest
konieczne do wywiązania się przez administratora danych z obowiązków wynikających z prawa).

Zarządzanie
stroną lub Grupą na Facebooku

Imię i nazwisko;

Dane zawarte w profilu, które dostępne są publicznie
(np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);

Ewentualne dane osobowe, które znajdą się w treści
Twoich komentarzy na stronie;

Twoje reakcje na posty.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na możliwości prezentowania i rozwoju
swoich usług w social mediach).

Ustalenie,
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Wszystkie wyżej wymienione dane

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (interesem administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić
się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich).

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz
na adres patrycjapula93@gmail.com

1.       Prawo dostępu do informacji.

2.       Prawo dostępu do danych osobowych.

3.       Prawo do sprostowania danych osobowych.

4.       Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia
zapomnianym.

5.       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

6.       Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych.

7.       Prawo do przenoszenia danych.

8.       Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem serwisu https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie
dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki
(USA) oraz Kanady. Informujemy Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, do czasu utraty przydatności lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), a maksymalnie 3 lata lub 6 lat w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z obroną roszczeń.