REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JĘZYK NIEMIECKI DLA KAŻDEGO

Data obowiązywania

15.01.2023

obowiązujący od 15.01.2023r.

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści cyfrowych, jak i Usług cyfrowych, dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep.

Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu moduł strony, która umożliwia zakup produktów, będziemy nazywać „Sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi: zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów oraz informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i w tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: biuro@jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl oraz pod numerem telefonu: 501 171 162.

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Usługodawcą jest właściciel sklepu internetowego, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patrycja Puła pod adresem https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep z siedzibą w Parczewie (21-200) przy ul. Wiśniowej 10.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Sklepu, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jak i pozostali przedsiębiorcy.

 Wyjaśnienie definicji

Patrycja Puła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Patrycja Puła pod adresem https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep z siedzibą w Parczewie (21-200) przy ul. Wiśniowej 10.

Usługodawca

Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep

Sklep

Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści lub Usług cyfrowych do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.

Formularz zamówienia

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

Klient

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Treści lub Usługi cyfrowej, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta.

Konto Klienta

To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Treść cyfrowa

To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Usługa cyfrowa

To indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy, i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

Produkt

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę.

Cena

Świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Usługa Elektroniczna

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:

·          komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

·          dostęp do poczty elektronicznej;

·          Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

·          dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Wymagania Techniczne

To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa może mieć charakter subskrypcyjny, co oznacza, że Klient powinien dokonać anulowania Abonamentu przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego jeśli nie chce zawierać kolejnej Umowy, przy czym kolejny okres abonamentowy będzie taki sam jak ten, który obowiązywał uprzednio.

Umowa może mieć też charakter jednorazowy, przez co rozumie się, że po upływie okresu rozliczeniowego Umowa nie jest odnawiana i w celu dalszego korzystania z zasobów Platformy w takiej sytuacji należy zawrzeć kolejną Umowę.

Umowa

Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącą Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i kierowane jest do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Zamówienie

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej, wpisaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetleniu podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług cyfrowych.

Koszyk

Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej.

Promocje

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Regulamin

Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

Cena Początkowa

Najniższa Cena, w której produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Cena Ostatnia Najniższa

Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

Cena Promocyjna

Ogólne warunki korzystania
ze Sklepu

1.          Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2.          Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

3.          Wszystkie ceny Produktów cyfrowych są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych oraz w euro.

4.          Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, z aktualnym systemem operacyjnym oraz z aktualną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń dotyczących korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

5.          Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.          Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a)       podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

b)       korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;

c)        niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

d)       nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

e)        niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;

f)         niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;

g)       terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

7.          Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

8.          Treści i Usługi cyfrowe mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).

9.          W przypadku udostępnienia Treści i Usługi cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej.

10.       W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Treści lub Usługi cyfrowej. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się w zakładce _____.

11.       Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

12.       Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu

1.        Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

a)       Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;

b)       Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu oraz dostęp do Treści i Usługi cyfrowej za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Sklepu;

c)        Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

d)       Usługę umożliwienia Klientom korzystania z usług Koszyka;

e)        Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.

2.        Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.

3.        Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie rok

4.        Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie. W przypadku składania Zamówienia poprzez wiadomość e-mail Konto tworzone jest przez Usługodawcę po opłaceniu Ceny, przy czym Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz samodzielnie ustala hasło do swojego Konta.

5.        W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, login i hasło.

6.        Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.

7.        Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.

8.        Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.

9.        Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.

10.     Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 – dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.

11.     Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka.

12.     Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

13.     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

14.     Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

15.     W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

16.     Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

1.     Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących udostępniania Treści i Usług cyfrowych poprzez stronę Sklepu.

2.     Główne cechy Treści i Usługi cyfrowej oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdej Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

3.     Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

4.     Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.     Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi za cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.

6.     Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7.     Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka, po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.

8.     Klient, który nie posiada Konta, jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

9.     W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrana Treść lub Usługa cyfrowa, sposób płatności za Treść i/lub Usługę cyfrową przez Klienta.

10.  W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

11.  Warunkiem złożenia Zamówienia, oprócz wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/polityka-prywatnosci/ Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Treści i/lub Usługi cyfrowe po wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.

12.  Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybraną Treść i/lub Usługę cyfrową.

13.  Klient ma możliwość weryfikacji Treści i Usługi cyfrowej znajdującej się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

14.  Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora, w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

15.  W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

16.  Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.

17.  Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości, w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

18.  W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Treści i/lub Usługi cyfrowej, wskazana przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty, nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

19.  Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

20.  Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści lub Usługi cyfrowej na stronie Sklepu.

21.  Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

a)       płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,,

b)        płatność dokonana za pośrednictwem operatora płatności.

c)         płatność kartą płatniczą, w tym płatność autoodnawialna (subskrypcyjna), która pozwala na automatyczne pobieranie opłaty w ramach Ceny Abonamentu w kolejnych okresach rozliczeniowych.

22.  Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj. faktura lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia, bądź zakładania Konta, adres e-mail.

23.  Płatność za Treść lub Usługę cyfrową dokonywana jest przy pomocy serwisu PayPal należącego do S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem  L-2449 oraz Stripe Payments Europe, Ltd –  płatności przez www.przelewy24.pl oraz www.stripe.com, BLIK oraz Klarna.

24.  Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

25.  Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

26. Płatność autoodnawialną (subskrypcyjną) można anulować w każdym momencie jej trwania.

27.  W przypadku braku anulowania płatności autoodnawialnej (subskrypcyjnej) zostanie ona przedłużona na taki okres, na jaki została pierwotnie zawarta. Opis tego okresu znajduje się każdorazowo w opisie produktu.

28. Przed zakończeniem bieżącego cyklu płatności autoodnawialnej Usługodawca przekazuje Klientowi przypomnienie o tym fakcie, aby Klient mógł podjąć decyzję czy kontynuuje subskrypcję, czy też z niej rezygnuje.  

29. Abonament Platformy dotyczy treści edukacyjnych.  W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe w ramach wybranego Abonamentu zgodnie z Zamówieniem Klienta.

30. Realizacja Zamówienia Abonamentu oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z wyborem Abonamentu Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na Platformie). Utworzenie Konta Klienta na Platformie, które umożliwia korzystanie z Abonamentu, jest nieodpłatne.

31. Ceny Abonamentów prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Platformy oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

32. Ze względu na rodzaj i czas trwania Abonamentu poszczególne warianty Abonamentów mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

33. Po skutecznym zawarciu Umowy i przesłaniu przez Usługodawcę danych dostępowych do Abonamentu  liczony jest okres dostępu przypisany do zakupionego Abonamentu zgodnie z opisem Abonamentu dostępnym na Platformie.

34. Po upływie okresu odpowiadającego zakupionemu Abonamentowi jest on automatycznie przedłużany na okresy odpowiadające Abonamentowi, o ile w opisie Abonamentu na stronie Platformy nie wskazano inaczej lub o ile Umowa nie została zawarta na czas określony bez możliwości autoodnowienia (subskrypcji).

35.  Z chwilą zakupu i przesłania danych dostępowych do Konta Klienta po zakupie Abonamentu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

36. Jeżeli w opisie Abonamentu Usługodawca określił inny termin dostarczenia Abonamentu, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Platformy (przedsprzedaż).

Treści i Usługi cyfrowe

1.        Treści i Usługi

2.        Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z Treści i/lub Usług cyfrowych, jest nieodpłatne.

3.        Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

4.        Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

5.        Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy przez Klienta opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usłudze cyfrowej), o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

6.        Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linku do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu, przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

7.        Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

Prawa autorskie

1.        Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Treści i Usług cyfrowych. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie, zamieszczając stosowny zapis w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.

2.        Klient ma prawo korzystać z Treści lub Usługi cyfrowej wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

3.        Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowe lub dane do swojego Konta Klienta innym podmiotom.

4.        Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).

5.        Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:

a/       trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,

b/       wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,

c/       odpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

d/       nieodpłatnego rozpowszechniania treści, w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

6.        O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy/ 365 dni.

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową (odpowiedzialność za wady Treści lub Usługi Cyfrowej)

1.        Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2.        W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

3.        Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

4.        Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

5.        Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

6.        Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

7.        Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a)       doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;

b)       Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z puntem 6;

c)        brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

d)       z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.        Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

9.        Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10.     W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11.     Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności towaru z umową jest wyłączona.

12.     Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

13.     Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

14.     Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

15.     Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

16.     Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:

a)       środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

b)       Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.

17.     Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie niezgodności z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy Kodeks cywilny.

18.     Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności towaru z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

19.     Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy

1.        Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

2.        Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3.        W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4.        Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. Działalnie Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

5.        Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.        W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

7.        W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.

8.        Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

9.        Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

1.        W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

2.        Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3.        Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

4.        Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Pozasądowe spory rozpatrywanie reklamacji
i dochodzenie roszczeń dla konsumentów

1.        Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.        Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3.        Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4.        Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5.        Postanowienia Regulaminu nie udaremniają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie
i zmiany w
regulaminie

1.        Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

2.        Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

3.        W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.        Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.

5.        Regulamin podlega prawu polskiemu.

6.        Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.

7.        Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

8.        Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

Ochrona danych osobowych

1.        Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2.        Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

3.        Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

1.        Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny.

2.        Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

3.        Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

4.        Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5.        Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

6.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.        Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

8.        Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu, udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie, w szczególności w Internecie, tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

Linki

Regulamin do pobrania (PDF): https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/regulamin.pdf

Poprzednie wersje regulaminów (PDF):

Regulamin obowiązujący od   01.05.2022

https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/REGULAMIN-SKLEPU-INTERNETOWEGO-JEZYK-NIEMIECKI-DLA-KAZDEGO.pdf

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: __________

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena brutto:           ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko:     ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

 _________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest _______________________

 W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JĘZYK NIEMIECKI DLA KAŻDEGO

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
 1. zasady korzystania ze Sklepu,
 2. sposoby składania zamówień,
 3. tryb zawierania umów,
 4. sposoby dostawy i płatności,
 5. procedurę odstąpienia od umowy,
 6. postępowanie reklamacyjne,
 7. informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
 8. postanowienia dotyczące praw autorskich,
 9. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
 10. postanowienia końcowe.

  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https:// www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep.
  2. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod:

adresem: ul. Wiśniowa 10, 21-200 Parczew,
numerem telefonu: 501 171 162,
adresem mailowym: patrycjapula93@gmail.com.

 

 1. DEFINICJE
  1. Kupującypodmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, Konsument lub Przedsiębiorca,
  2. Konsumentosoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
  4. Sprzedawca – Patrycja Puła z siedzibą ul. Wiśniowa 10, 21-200 Parczew, będący jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: _________________,
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https:// www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep,
  7. Koszyk element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,
  8. Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie,
  9. Produkt elektroniczny – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie w formie cyfrowej,
  10. Produkt fizyczny – towar zakupiony i dostępny w Sklepie w formie fizycznej,
  11. Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem. Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień,
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży,
  13. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.
  14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Sklep Język Niemiecki dla Każdego prowadzi sprzedaż dla Przedsiębiorców i Konsumentów.
  2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
  3. Umowa zawarta przez osobę fizyczną w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z inną osobą wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową, podlega prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
  4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
  5. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
  6. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
  7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Język Niemiecki dla Każdego są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) oraz euro (EURO) i zawierają podatek VAT.
 • WYMAGANIA TECHNICZNIE
  1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:
 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.
  1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
  2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
  3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.
 1. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.
  2. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
  3. Celem założenia Konta, należy wypełnić formularz, bezpośrednio przy składaniu Zamówienia.
  4. Jeżeli Kupujący dokonał zakupu Produktu elektronicznego, z którego korzystanie wymaga założenia Konta, to Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Kupującemu możliwości dostępu do Konta poprzez mechanizm logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Kupującego w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt elektroniczny.
  5. Kupujący loguje się do Konta korzystając z adresu e-mail oraz hasła.
  6. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 1. VOUCHERY
  1. W Sklepie jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl, są również dostępne Vouchery.
  2. Wydawcą Voucherów jest Sprzedawca.
  3. Wartość oraz termin ważności Vouchera znajduje się w jego opisie dostępnym w Sklepie.
  4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
  5. Voucher może być wykorzystany wyłącznie w celu skorzystania z oferty Sklepu.
  6. Niewykorzystanie Voucheru w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Klienta z roszczeniami w tym zakresie.
 1. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAKUPÓW
  1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
  2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i dokonanie zapłaty.
  3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest:
   • wybrać Produkt poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj do koszyka,
   • zaktualizować Koszyk poprzez wpisanie kuponu rabatowego, jeżeli Kupujący taki posiada,
   • zaktualizować Koszyk, jeżeli Kupujący chce zwiększyć ilość zamówionych Produktów,
   • kliknąć przycisk Przejdź do kasy,
   • wypełnić Formularz zamówienia, w którym należy podać:
  4. imię i nazwisko,
  5. adres e-mail,
  6. adres zamieszkania,
   • Opcjonalnie można podać:
  7. adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  8. nazwę firmy,
  9. NIP firmy.
   • zaakceptować Regulaminu Sklepu,
   • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę (klikając checkbox)
   • wybrać opcję płatności
   • kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
   • kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
   • wybrać formę płatności i sposób przesłania wybranego Produktu,
   • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy,
   • dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnych form płatności.
  10. Każdy Kupujący wraz z zamówieniem, otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
  11. Wszelkie korekty Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zgłosić na adres: patrycjapula93@gmail.com.
 1. METODY PŁATNOŚCI I CENY PRODUKTÓW
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 1. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
  • płatność elektroniczna w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449,
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem systemu PayPal, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie.
 4. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków oraz za pośrednictwem systemu PayPal.
 5. Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zakupu.
 6. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie powyżej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 1. FORMY I CZAS DOSTAWY
  1. Wysyłka Produktu fizycznego nastąpi w czasie od 1 do 3 dni.
  2. Dostępna forma dostawy w przypadku Produktów fizycznych:
   – list polecony
 1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 2. Wysyłka Produktu elektronicznego do pobrania lub dostęp następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu).
 3. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się poprzez przesłanie Kupującemu pliku/linku do pobrania w wiadomości e-mail.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny (z zastrzeżeniem ust 6), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, ale nie jest obowiązkowe korzystanie z tego formularza.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do tego przewidzianym, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania Sprzedawcy od odstąpienia.
  5. Zwrot płatności, o których mowa w punkcie powyższym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące konsumenta, od 01.01.2021 r. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. REKLAMACJA
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: patrycjapula93@gmail.com.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  7. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
  8. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  9. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące konsumenta, od 01.01.2021 r. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Jest ona ważna przez czas trwania dostępu do Produktu

3. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

4. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,

5. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych i fizycznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

 1. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Patrycja Puła z siedzibą Wiśniowa 10, 21-200 Parczew. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: patrycjapula93@gmail.com Numer telefonu: 501 171 162 lub pisemnie na adres Administratora.

Twoje dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy i utrzymywania Konta Kupującego.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach https:/ https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/ — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  9. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, podwykonawcy zajmującym się wysyłką czasopisma, itp.

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, 

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, wyraziłeś zgodę.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podałeś swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/polityka-prywatnosci/.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 20.11.2020
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
  3. O zmianach Regulaminu, dotychczasowi Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

odstępuję od umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________

 

Proszę o zwrot kwoty ________________ zł (słownie ________________złotych)

na konto nr ________________

 

Data: _______________________                                     Podpis: __________________

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

REKLAMACJA

 

Niniejszym składam reklamację na produkt: ________________, zakupiony w ramach umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________w kwocie ________________.

 

Wada produktu polega na ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Została stwierdzona w dniu ________________.

 

W związku z niniejszą reklamacją wnoszę o*:

 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ________________ (słownie: ________________) zł, i jednocześnie zwrot podanej kwoty na konto ________________________________/przekazem pocztowym na mój adres________________________________
 • odstąpienie od umowy.

Data: _______________________.                                    Podpis: __________________.

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JĘZYK NIEMIECKI DLA KAŻDEGO

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
 1. zasady korzystania ze Sklepu,
 2. sposoby składania zamówień,
 3. tryb zawierania umów,
 4. sposoby dostawy i płatności,
 5. procedurę odstąpienia od umowy,
 6. postępowanie reklamacyjne,
 7. informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
 8. postanowienia dotyczące praw autorskich,
 9. pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń,
 10. postanowienia końcowe.
  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pomocą Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https:// www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep.
  2. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą, prosimy o kontakt pod:

adresem: ul. Wiśniowa 10, 21-200 Parczew,

numerem telefonu: 501 171 162,

adresem mailowym: patrycjapula93@gmail.com.

 

 1. DEFINICJE
  1. Kupującypodmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, Konsument lub Przedsiębiorca,
  2. Konsumentosoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
  4. Sprzedawca – Patrycja Puła z siedzibą ul. Wiśniowa 10, 21-200 Parczew, będący jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/regulamin-sklepu,
  6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https:// www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/sklep,
  7. Koszyk element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,
  8. Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie,
  9. Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem. Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień,
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży,
  11. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.
  12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Sklep Język Niemiecki dla Każdego prowadzi sprzedaż dla Przedsiębiorców i Konsumentów.
  2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż zarówno w Polsce jak i w Niemczech.
  3. Umowa zawarta przez osobę fizyczną w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z inną osobą wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową, podlega prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
  4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
  5. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
  6. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
  7. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Język Niemiecki dla Każdego są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT oraz w euro (EUR).

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNIE

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:

a) dostęp do Internetu,
b) posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,
c) posiadanie aktywnego adresu e-mail,
d) w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.

   1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
   2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
   3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.

 

 1. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE I USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAKUPÓW
  1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
  2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronach Sklepu, wybór formy płatności i dokonanie zapłaty.
  3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest:
   • wybrać Produkt poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj do koszyka,
   • zaktualizować Koszyk poprzez wpisanie kuponu rabatowego, jeżeli Kupujący taki posiada,
   • zaktualizować Koszyk, jeżeli Kupujący chce zwiększyć ilość zamówionych Produktów,
   • kliknąć przycisk Przejdź do kasy,
   • wypełnić Formularz zamówienia, w którym należy podać:
  4. imię i nazwisko,
  5. adres e-mail
   • Opcjonalnie można podać:
  6. adres (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  7. nazwę firmy,
  8. NIP firmy.
   • zaakceptować Regulaminu Sklepu,
   • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę (klikając checkbox)
   • wybrać opcję płatności
   • kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
   • kliknąć przycisk Kupuję i płacę,
   • wybrać formę płatności i sposób przesłania wybranego Produktu,
   • wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy,
   • dokonać zapłaty za pośrednictwem dostępnych form płatności.
  9. Każdy Kupujący wraz z zamówieniem, otrzymuje fakturę w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.
  10. Wszelkie korekty Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zgłosić na adres: patrycjapula93@gmail.com.

 

 1. METODY PŁATNOŚCI I CENY PRODUKTÓW
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 1. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 2. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy,
  • płatność elektroniczna w systemie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem systemu PayPal, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie.
 4. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedawcy. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków oraz za pośrednictwem systemu PayPal.
 5. Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zakupu.
 6. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie powyżej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 

 1. FORMY I CZAS DOSTAWY
  1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
  2. Wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu elektronicznego (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu).
  3. Dostawa zamówionych Produktów elektronicznych odbywa się poprzez przesłanie Kupującemu pliku/linku do pobrania w wiadomości e-mail.
  4. Dostęp do Produktu następuje na 30 dni od daty otrzymania Produktu, po tym czasie link do Produktu wygasa i nie ma możliwości jego pobrania.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny (z zastrzeżeniem ust 6), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres lub e-mail Sprzedawcy.
  2. Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, ale nie jest obowiązkowe korzystanie z tego formularza.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie do tego przewidzianym, Sprzedawca zwraca Kupującemu kwotę zakupu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od daty skutecznego poinformowania Sprzedawcy od odstąpienia.
  5. Zwrot płatności, o których mowa w punkcie powyższym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
  6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia (czyli jego pobranie i otwarcie), rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę, o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 

 1. REKLAMACJA
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
  2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: patrycjapula93@gmail.com.
  3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
  6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  7. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
  8. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
 2. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Jest ona ważna przez czas trwania dostępu do Produktu
 4. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 5. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,
 6. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 7. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

 

 1. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Patrycja Puła z siedzibą Wiśniowa 10, 21-200 Parczew. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: patrycjapula93@gmail.com Numer telefonu: 501 171 162 lub pisemnie na adres Administratora.
 4. Twoje dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy i utrzymywania Konta Kupującego.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  2. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  4. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/ — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  9. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 8. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcę usługi mailingu (newslettera) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, podwykoanwcy zajmującym się wysyłką czasopisma, itp.
 9. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Apple, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:

– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podałeś swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.jezykniemiecki-dlakazdego.edu.pl/polityka-prywatnosci/.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  4. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 01.05.2020
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
  3. O zmianach Regulaminu, dotychczasowi Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
  4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

odstępuję od umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________

 

Proszę o zwrot kwoty ________________ zł (słownie ________________złotych)

na konto nr ________________

 

 

Data: _______________________                                     Podpis: __________________

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

 

Imię i nazwisko/nazwa

Adres zamieszkania

________________

________________

________________

 

REKLAMACJA

 

Niniejszym składam reklamację na produkt: ________________, zakupiony w ramach umowy ________________ nr ________________ zawartej dnia ________________ w ________________w kwocie ________________.

 

Wada produktu polega na ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Została stwierdzona w dniu ________________.

 

W związku z niniejszą reklamacją wnoszę o*:

 • wymiany towaru na nowy
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ________________ (słownie: ________________) zł, i jednocześnie zwrot podanej kwoty na konto ________________________________/przekazem pocztowym na mój adres________________________________
 • odstąpienie od umowy.

 

Data: _______________________.                                    Podpis: __________________.

 

*niepotrzebne skreślić